Regulamin rezerwacji i korzystania z obiektów dostępnych w ofercie spółek:

"100-SIO" Apartamenty Sp. z o.o.
"100-SIO" Nieruchomości Sp. z o.o.

I. Zasady ogólne:

I.I. Dla wynajmu krótkoterminowego:

1. Wszelkimi lokalami na krótkotrwały wynajem (tzw. apartamentami) zarządza „100-SIO” Apartamenty Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Maltańska 37 75-430 Koszalin.
Telefon do kontaktu: 500-669-100, e-mail: rezerwacje@100sio.pl

2. Doby pobytu w apartamentach w Koszalinie oraz w Białogardzie zaczynają się o godz. 14.00 lub o godz. 15:00, a kończą o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.

3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na prośbę Najemcy, godziny rozpoczęcia i zakończenia doby pobytu mogą być zmienione.

4. Udostępnienie apartamentu Najemcy następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Najemcę karty rezerwacyjnej.
a) po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.
b) po uiszczeniu kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń bądź łamania regulaminu. Wpłaty kaucji w kwocie 500,00 zł Najemca dokonuje przelewem bankowym. Zwrot kaucji następuje do 7 dni po wymeldowaniu

5. Najemca może korzystać z lokalu wyłącznie w celach mieszkaniowych i tylko na własne potrzeby – nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, ani zapraszać na noc osób trzecich.

6. Osoby nie ujęte w rezerwacji nie mogą przebywać w apartamencie po godzinie 22.00.

7. Organizowanie głośnych imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.

8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek i w apartamencie , i na terenie całego obiektu.

9. Najemca jest obowiązany do korzystania z apartamentu i z części wspólnych obiektu z należytą starannością i z zachowaniem ogólnych norm porządku domowego . Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie i w częściach wspólnych nieruchomości, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających w apartamencie.

11. „100-SIO” Apartamenty Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Najemcy znajdujących się w apartamencie.

12. Po zakończeniu najmu Najemca jest obowiązany zostawić apartament w takim samym stanie jak w chwili jego objęcia.

13. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Najemca będzie obciążony karami umownymi:
a) za wykorzystywanie apartamentu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (np. zakład fryzjerski, kosmetyczny, itp.) - kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą dobę takiego wykorzystywania,
b) za goszczenie osób nie wskazanych w rezerwacji po godzinie 22.00 (naruszenie punktu 5 i 6 regulaminu) – kara umowna w wysokości 100% wartości ceny za daną dobę, za każdą dodatkową osobę,
c) za złamanie zakazu palenia przez Najemcę bądź jego gości (pkt 8 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek palenia,
d) za zorganizowanie głośnej imprezy towarzyskiej (naruszenie punktu 7 i 9 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł.

14. Ponadto;
a) w przypadku zgubienia przez Najemcę kluczy do drzwi wejściowych do apartamentu -Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 200,00 zł,
b) w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy garażowej – Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 300,00 zł.

15. Każdy Najemca otrzymuje na potwierdzenie zapłaty za najem fakturę VAT. Dane do faktury należy podać niezwłocznie mailem lub telefonicznie. Zgodnie z wyrokiem NSA I FSK 1449/09 z 20.05.2010r., faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej, które są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji, stanowią ważne dokumenty księgowe.

16. Najemca oświadcza, że się zapoznał z niniejszym regulaminem i że się zobowiązuje do jego przestrzegania. Wyraża zgodę na zapłatę w/w kar umownych i odszkodowań we wskazanych przypadkach.

17. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do odwołania, co oznacza, że regulamin ten jest wiążący również przy następnych pobytach na zasadzie najmu krótkoterminowego, chyba że Najemca zostanie zapoznany z nowym regulaminem i podpisze zgodę na jego przestrzeganie.

18. Treść niniejszego regulaminu jest wywieszona w każdym apartamencie oraz jest opublikowana na stronie internetowej www.apartamenty.100sio.pl.

II. Dla wynajmu długoterminowego:

1. Wszelkimi lokalami na długotrwały wynajem zarządzają spółki „100-SIO” Apartamenty Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Maltańska 37 75-430 Koszalin oraz „100-SIO” Nieruchomo sci Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Maltańska 37 75-430 Koszalin.
Telefon do kontaktu: 500-669-100, e-mail: rezerwacje@100sio.pl

2. Wynajem lokalu w Koszalinie, w Kołobrzegu oraz w Białogardzie zaczyna się o godz. 14.00 lub o godz. 15:00, a kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia wynajmu.

3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na prośbę Najemcy, godziny rozpoczęcia i zakończenia najmu mogą być zmienione.

4. Udostępnienie lokalu Najemcy następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Najemcę umowy najmu oraz po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.

5. Najemca może korzystać z lokalu wyłącznie w celach mieszkaniowych i tylko na własne potrzeby – nie może przekazywać lokalu osobom trzecim, ani zapraszać na noc osób trzecich.

6. Osoby nie ujęte w umowie nie mogą przebywać w lokalu po godzinie 22.00.

7. Organizowanie głośnych imprez towarzyskich w lokalu jest zabronione.

8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek i w lokalu , i na terenie całego obiektu.

9. Najemca jest obowiązany do korzystania z lokalu i z części wspólnych obiektu z należytą starannością i z zachowaniem ogólnych norm porządku domowego . Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w lokalu i w częściach wspólnych nieruchomości, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających w lokalu.

11. „100-SIO” Apartamenty Spółka z o.o. oraz „100-SIO” Nieruchomości Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Najemcy znajdujących się w lokalu.

12. Po zakończeniu najmu Najemca jest obowiązany zostawić lokal w takim samym stanie jak w chwili jego objęcia.

13. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Najemca będzie obciążony karami umownymi:
a) za wykorzystywanie lokalu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (np. zakład fryzjerski, kosmetyczny, itp.) - kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą dobę takiego wykorzystywania,
b) za goszczenie osób nie wskazanych w umowie po godzinie 22.00 (naruszenie punktu 5 i 6 regulaminu) – kara umowna w wysokości 100% wartości ceny za dany czynsz, za każdą dodatkową osobę,
c) za złamanie zakazu palenia przez Najemcę bądź jego gości (pkt 8 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek palenia,
d) za zorganizowanie głośnej imprezy towarzyskiej (naruszenie punktu 7 i 9 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł.

14. Ponadto;
a) w przypadku zgubienia przez Najemcę kluczy do drzwi wejściowych do lokalu -Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 200,00 zł,
b) w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy garażowej – Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 300,00 zł.

15. Każdy Najemca otrzymuje na potwierdzenie zapłaty za najem fakturę VAT. Dane do faktury należy podać niezwłocznie mailem lub telefonicznie. Zgodnie z wyrokiem NSA I FSK 1449/09 z 20.05.2010r., faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej, które są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji, stanowią ważne dokumenty księgowe.

16. Najemca oświadcza, że się zapoznał z niniejszym regulaminem i że się zobowiązuje do jego przestrzegania. Wyraża zgodę na zapłatę w/w kar umownych i odszkodowań we wskazanych przypadkach.

17. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do odwołania, chyba że Najemca zostanie zapoznany z nowym regulaminem i podpisze zgodę na jego przestrzeganie.

18. Treść niniejszego regulaminu jest wywieszona w każdym lokalu oraz jest opublikowana na stronie internetowej www.nieruchomosci.100sio.pl

III. Dane osobowe:

Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. oraz „100-SIO” Nieruchomości Spółka z o.o. podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NAJEMCÓW

Celem, dla których „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. oraz „100-SIO” Nieruchomości Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. jest:

I.
1) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. w związku z poniesioną przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez najemcę lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o.,
2) udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3) realizację dokonanej przez najemcę rezerwacji w „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla najemców „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o..

II.
1) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o. w związku z poniesioną przez „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez najemcę lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o.,
2) udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3) realizację dokonanej przez najemcę rezerwacji w „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o. oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla najemców „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o..

IV. Prawo właściwe:

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin lub dla siedziby „100-SIO” Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin

© 2014-2024 - "100-SIO" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS 0000500436 | NIP 6692520976 | REGON 321488390